logon.jpg

תמיכות שנה 2022
טופס 600 – הרשמה,עדכון פרטים.
* שדות חובה
    *שם העמותה:       *מספר העמותה:      
    *סיסמה חדשה: (8 תווים לפחות)       *אימות סיסמה:      
    *שם יו"ר העמותה:       *איש קשר:      
    *מייל(איש קשר):       *כתובת למשלוח דואר :      
    מייל נוסף:       *נייד או נייח של איש הקשר :      
    טלפון במשרד העמותה :       אתר האינטרנט :      
    *כתובת רשמית של העמותה :כפי שהיא רשומה ברשם העמותות:
   
מקומות הסניפים באשדוד בהם מתקיימת הפעילות (במידה ויש יותר משלוש להוסיף את היתר בדף נפרד בסריקה)
מקום וכתובת הפעילות בעיר: איש קשר במקום: טלפון: רובע:
1 * * * *
2
3
    *היקף פעילות העמותה :       העמותה משלמת מיסים לטובת העירייה :      
    במידה והעמותה משלמת מיסים יש לציין מספר משלם מספר משלם :  
    תחום הפעילות עליה מתבקשת התמיכה: (חובה לפחות לבחור תחום אחד)
    כללי – רווחה כלליות וחינוך :  
    פיתוח – בתי כנסת  
כתובת המבנה כולל רובע     שם בית הכנסת
    פיתוח  
כתובת המבנה כולל רובע     שם בית הכנסת
    פיתוח השכלה גבוהה, רווחה וחינוך מיוחד       תמיכה עקיפה – פרסום      
    תמיכות עקיפות,דמי שימוש - על פי הקריטריונים  
יש לפרט (תחום תמיכה עקיפה)  
    היטלים       חינוך - שלא חל בו חוק נהרי      
    ספורט - (רשות הספורט)       ספורט – מצויינות בספורט (רשות הספורט)      
    תרבות – חברה עירונית לתרבות ופנאי       חברה עירונית לתרבות ופנאי תזמורות      
מורשה חתימה 1 : שם: * תפקיד: * מספר זהות: * חתימה
מורשה חתימה 2 : שם: * תפקיד: * מספר זהות: * חתימה
מורשה חתימה 3 : שם: תפקיד: מספר זהות: חתימה
             
       
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099