logon.jpg

תמיכות שנה 2022
אודות
 
תמיכות עיריית אשדוד עבור תאגידים שלא למטרת רווח לשנת 2022 
 
תאגידים ללא כוונת רווח הרשומים כחוק ופעילים בתחומים : תרבות, רווחה, ספורט, חינוך, כוללים לאברכים, פעילות וולונטרית כללית פיתוח בתי כנסת ,פיתוח בהתאם לתבחינים,  רשאים להגיש בקשה לעירייה לתמיכה  .  
 
על העמותה לבצע תהליך הרשמה ובהמשך למלא את הטפסים הנדרשים, יש לסרוק טפסים מלאים וחתומים בהתאם להנחיות המפורטות.
הבקשה תתקבל דרך אתר זה בלבד.
ניתן לפנות למחלקת התמיכות לצורך הדרכה במילוי הבקשות דרך האתר. 
 
ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2022 בתחומים הרשומים מעלה ובהתאם לקריטריונים המפורסמים.
 
 
 ניתן להגיש בקשה לתמיכה לשנת 2022 בין התאריכים
  15.11.2021 יא' כסלו  תשפ"ב עד 28.12.2021 כ"ד בטבת תשפ"ב.
 
 
שימו לב!
 
1. בתאריך 28.12.2021  כ"ד טבת תשפ"ב  ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות ,אך תינתן אפשרות להשלמת ניירת למסמכים         מיוחדים, כגון ניהול תקין 2022 (מועד אחרון להגשתו יפורסם בנפרד). 
 
2. בקשה שלא תוגשנה בהתאם לנדרש ובקשה לא מלאה- לא תובאנה לדיון.
 
3. מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב.
 
יודגש: תקציב העירייה לשנת 2022 טרם אושר וכן שחרור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה,
ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרות לכל אחד מהנתמכים עד לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2022.
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099