logon.jpg

תמיכות שנה 2022
הדרכה ודפים להורדה
 
                    
 
  
בקשה לתמיכה תעשה באמצעות רישום והתחברות לאתר  

ניתן למלא את טפסי הבקשה ולהדפיסם לאחר רישום ו או התחברות לשנת 2022
 
 
 
חיבור לטפסים שנת 2021  
לרשותם קישור לאתר התמיכות משנת 2021 - http://ashdodpt2021.099web.co.il/default.aspx
 
חיבור לטפסים שנת 2020
לרשותכם קישור לאתר התמיכות משנת 2020 - http://ashdodpt2020.099web.co.il/default.aspx
   
 
חיבור לטפסים שנת 2019 
לרשותכם קישור לאתר התמיכות משנת 2019 - http://ashdodpt2019.099web.co.il/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099