logon.jpg

תמיכות שנה 2022
רשימת מפקחים מקצועיים

רשימת מפקחי תמיכות

תחום התמיכה

מפקח /ת מקצוע /ית 

טלפון 

כתובת מייל

עולים דניאל שמלב-מנהלת מח' קליטה 08-8519133/5 danielsh@ashdod.muni.il
גמ"ח,קמחא דפסחא ובית תמחוי.  מר עומר אונגר –מנהל אגף שירותים חברתיים    08-8545368/366 omer@ashdod.muni.il
בנייה,חיפוי והרחבה שפוצים והצטיידות וכד'  מר אדמונד אבו -ס/ מנהל מח' מבני ציבור  08-8545280/1 hagaiz@ashdod.muni.il
תיגבור לימודי, תרבות  תורנית ופעילות נוער.  מר ברוך ביטון-מנהל מח' חינוך תורני  08-8545874/419 baruch@ashdod.muni.il
תגבור לימודי,תרבות תורנית ופעילות נוער. הרב משה דירנפלד –מנהל מח' חינוך חרדי  08-8545392/3 Moshed@ashdod.muni.il
תיגבור לימודי, תרבות תורנית ופעילות נוער. מר זלמן ינקילביץ –מנהל אגף חינוך חרדי  08-8545394/393 zalman@ashdod.muni.il
תיגבור לימודי מר דני קליין –ממ"ק ראש מינהל חינוך  08-8545399/397 klein@ashdod.muni.il
פעולות תרבות,תרבות ומוסיקה ועדה יהודית גב, איריס נפתלי - מנהלת אגף אירועים 08-8545140/1 irisn@ashdod.muni.il
אגודות רפואיות יעל כהן - מנהלת אגף רווחה  08-8519199 yaelch@ashdod.muni.il
 ספורט   יורם אסרף - מנהל רשות הספורט 08-8545082/1 yoramasr@ashdod.muni.il
 איכות הסביבה  מר שלמה רוטנברג- ראש מנהל תיפעול  08-8545256/257 shlomor@ashdod.muni.il
חינוך, (כולל מורשת יהודית בחטיבה הצעירה, שימוש במתקני פרסום כאמצעי לקידום נוער,חינוך וחקר ימי) מר אריה מימון – מנהל מינהל החינוך  08-8545403 ariem@ashdod.muni.il
תחום התמיכה איש קשר נוסף לתחום טלפון כתובת מייל
בנייה,חיפוי והרחבה שפוצים והצטיידות וכד'  מר אלכס רבינוביץ    053-7506595                08-8545279  alexr@ashdod.muni.il
בנייה,חיפוי והרחבה שפוצים והצטיידות וכד' מר בוריס וינקוב  053-75065593             08-8545293 borisv@ashdod.muni.il
תחום תרבות ופנאי רפי פרץ 08-8545235 rafi@ironit.org.il
גמ"ח, קמחא דפסחא ובית תמחוי אתי משה   08-8516839 etimo@ashdod.muni.il


  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099